مسئول خدمات

آقای علیرضا تبیانی

پرسنل واحد:

ردیف نام و نام خانوادگی  
1 قاسم باجان تلمادره  
2 مهرداد اخلاقی  
3

روح اله شهرکی

 
4 محبوب پیردهی  
5 فاطمه قبیله  
6 زهره مبصر