اعضای تیم مدیریت اجرایی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهدیشهر: 

  1. مدیر شبکه  :  دکتر محمدرضا منتظری
  2. معاون اجرایی: افشین صفاهانی
  3. نظارت بر درمان: افشین صفاهانی
  4. مدیر امور مالی: جابر رحمانی
  5. مدیر منابع انسانی: فرشاد اعتمادی
  6. واحد فن آوری اطلاعات: مهندس معصومه قادری برمی

مسئول سایت اینترنتی شبکه :

  •  ابوالفضل شهرستانکی (مسئول روابط عمومی )